Dojo Media

OkuGake Jujutsu Shihan 2019

Shihan Okugake Jujutsu

OkuGake Jujutsu Shihan 2017

George Smith performing a knife disarm. May 2, 2017. OkuGake Jujutsu

George Smith performing a knife disarm. May 2, 2017. OkuGake Jujutsu

Jorge Piedra performing a sword defense. May 2, 2017.

Jorge Piedra performing a sword defense. May 2, 2017. OkuGake Jujutsu